Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

11-08-2017

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2017.gada 11.augustā plkst.13.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

2.

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris  Kaspars Laizāns

3.

Par apropriācijas pārdali

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu

Latgales centrālās bibliotēkas vadītāja

Jeļena Šapkova

 

5.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Renāte Malnace

6.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska

7.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Sabīne Šņepste

8.

Par aizņēmuma ņemšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

9.

Par Daugavpils pilsētas domes Sabiedriskās konsultatīvās padomes izveidošanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

 

11.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.204 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

12.

Par informatīvo ziņojumu par piena produktu iepirkumiem Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm 2015.-2016.gados

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks  Ruslans Golovans

13.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472

Daugavpils pilsētas domes eksperte integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Līvija Drozde

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283945, Butļerova ielā 1 k-3 – 42, Daugavpilī, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311343, 2.Kumelīšu ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu

 

16.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000340503, Mazās Ormaņu ielas 3 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

17.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000081514, Līkās ielas 2 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

18.

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

 

19.

Par apbūves tiesības piešķiršanu

 

20.

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000071802, daļai

 

 

21.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabalu domājamo daļu piekritību Daugavpils pilsētas  pašvaldībai un to iznomāšanu

 

22.

Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

23.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 0135, Daugavpilī, iegādi

 

26.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92A, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

27.

Par daļēji sagruvušu ēku (šķūņu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0328, Daugavpilī, nojaukšanu

 

28.

Par zemes vienības Stacijas ielā 129U, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

29.

Par zemes vienības Ventspils ielā 140, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

30.

Par SIA “Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētās darbības akceptēšanu

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa
Atpakaļ