Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

16-06-2017

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis

sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2017.gada 21.jūnijā plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2017.gadam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Latviešu kultūras centrs”

Daugavpils pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” vadītāja Regīna Osmane

2.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Latviešu kultūras centrs”

 

3.

Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Mālniece

6.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils 3.vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs

7.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils 10.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā V.Ļubarska

8.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils Centra vidusskolas direktors Jurijs Visockis

9.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centra nolikumā

Daugavpils pilsētas domes  Baltkrievu kultūras centra vadītāja Žanna Romanovska

10.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes  Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

11.

Par noteikumu apstiprināšanu

SIA “Labiekārtošana-D” juriste Svetlana Pankeviča

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe

13.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu amatā

 

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inese Andiņa

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

17.

Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

 

18.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

19.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.169

 

20.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

21.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

 

22.

Par zemesgabalu maiņu

 

23.

Par valstij piekrītošas bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

25.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 159, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 pārdošanu

 

26.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu”

 

27.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

28.

Par zemes starpgabala Salviju ielas 71 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

29.

 

Par zemes starpgabala Asaru ielas 11 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 
Atpakaļ