Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

20-03-2017

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2017.gada 23.martā plkst.11.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Latviešu kultūras centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

2.

Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore Inguna Kokina

3.

Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. – 2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā

 

4.

Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece Dzidra Stupāne   

5.

Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere

6.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Vladimirs Gudakovskis

7.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Aleksejs Burunovs

8.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

9.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs”

vadītāja Geroida Bogdanova

10.

Par pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” vadītāja Žanna Romanovska

11.

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Imants Utināns

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” direktors Nauris Mackevičs

13.

Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītājs Valentīns Plonis

14.

Par apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

15.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Olga Jesse

16.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

17.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

18.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmumā Nr.689

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

19.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.636

 

20.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmumā Nr.688

 

21.

Par atbalstu projektam „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”

 

22.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils - Daugavpils" 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

 

23.

Par atļauju līguma noslēgšanai

 

24.

Par aizņēmuma ņemšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

25.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

26.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

27.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 032 0236 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

28.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmuma Nr.864 pielikumā

 

29.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 10.11.2016. lēmumā Nr.621 “Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra Nr.0500 900 6305, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

 

30.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 102, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.18 pārdošanu

 

31.

Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

 

32.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010131, Stadiona ielā 22, 21, Daugavpilī, pārdošanu

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300922, Dravnieku ielā 99B, Daugavpilī, pārdošanu

 

35.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000380016, Ceriņu ielas 18 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260309, 18.novembra ielā 340, Daugavpilī, pārdošanu

 

37.

Par kustamās mantas atsavināšanu

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000302003, daļas nomas tiesību izsoli

 

39.

Par zemesgabala daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā Latgales zoodārza vajadzībām

 

40.

Par SIA “Baltic Pellets Energy” paredzētās darbības akceptēšanu

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

 

41.

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 
Atpakaļ