Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Sociālo NVO kontakti

Izglitības, kultūras un jaunatnes NVO kontakti


Sabiedriskās organizācijas aktualitātes

--------------------------

Notika seminārs “Kā attīstīt savu NVO”

Domes sēžu zālē notika seminārs “Kā attīstīt savu NVO” sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem .

Seminārā tika apspriesti sekojoši jautājumi:

  1.  Programmu licencēšana pašvaldībā un izdevumu atgūšana par bērnu interešu izglītību
  2. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana (priekšrocības, sadarbība ar pašvaldību).

Programmu licencēšana pašvaldībā
un izdevumu atgūšana par bērnu interešu izglītību

Kā attīstīt savu NVO?
--------------------------------------------------

 

 

Labestības stunda ar mazajiem draugiem

2017.gada 16.martā Daugavpils dienas centrā „Saskarsme” notika Labestības stunda. LMSA (Multiplās sklerozes asociācija) Daugavpils nodaļas biedri satikās ar saviem mazajiem draugiem no Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes. Bērni atnāca ar saviem dzejolīšiem, teicieniem, parunām par tēmu – labestība. Mums – nodaļas biedriem kopā ar bērniem un pirmsskolas skolotājām  izveidojās dialogs, kāpēc jābūt labestīgam, līdzjūtīgam, sirsnīgam, izpalīdzīgam. Ko nozīmē cienīt otru cilvēku? Ne katrs pieaugušais var atrast atbildi uz šo  jautājumu. Ļoti svarīgi jau no bērnības ne tikai runāt par to,  bet darīt mazus darbiņus ar lielu mīlēstību. Labestības stundā mēs ieplānojām kopā pastrādāt, izveidojot skaistas Lieldienu apsveikuma kartiņas. Sākās darbs- sirsnīgs, draudzīgs, kad skolotāju lomās bija šie jaukie bērniņi, kuri mūs visus ir pieņēmuši, kā cilvēkus bez problēmām.

Bērni padalījās ne tikai ar savu radošuma prieku, bet arī ar savu dvēseles siltumu. Prieks un liels gandarījums, ka pirmsskolas iestādes pedagogiem izdodas ieaudzināt bērniem šīs dzīves vērtības.

LMSA Daugavpils nodalas vadītāja Monika Jukša

     Vairāk dienu, kad mēs esam labi un mīļi,
Dienu, kad esam atsaucīgi,
Kad spējam palīdzēt it visiem,
Kad spējam palīdzēt kaut vienam,
Kad neesam vienaldzīgi,
Un svešs cilvēks mums šķiet kā savējais,
Kad cilvēks sauc pēc palīdzības,
Un tiek sadzirdēts,
Kad cilvēks nav viens,
Bet mēs visi esam kopā,
Kad mēs visi esam kopā,
Lai palīdzētu...

-------------------------------------

Izsludina pieteikšanos Daugavpils pilsētas pašvaldības projektu konkursiem

No 2017.gada 1.februāra līdz 1.martam Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Tiek paredzēti trīs līdzfinansējuma veidi:

1.1. konkursa kārtībā;

1.2. līdzfinansējums aktivitātes braucienam, kas paredz Daugavpils pilsētas popularizēšanu ārpus pašvaldības teritorijas, Latvijas Republikas robežās;

1.3. līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno no cita fonda līdzekļiem, bet tā realizācijai nepieciešams Sabiedriskās organizācijas līdzfinansējums.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums) 
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)
Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)
Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)
Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)
Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

 

Līdz 2017. gada 1. martam aicinām iesniegt pieteikumus konkursa kārtībā.

Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 75% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro.

Projektiem mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā ir paredzēti 54000 euro. Sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai budžetā ir ieplānoti 28500 euro. 

Sabiedriskajai organizācijai līdz š.g. 1.martam pieteikuma dokumentu oriģinālus jāiesniedz parakstītus papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”.

Pieteikumi iesniedzami arī ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv

Sabiedriskā organizācija pieteikuma elektronisko versiju (teksta redaktora formātā) iesniedz nosūtot uz e-pasta adresi: nvo@daugavpils.lv.

 

Informācijai:

2016. gadā tika iesniegti un izskatīti 205 pieteikumi un atbalstīti 155 projekti Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursos.

Papildus informācija:

Olga Jesse

tālr.: 654 04337,

e-pasts: olga.jesse@daugavpils.lv

Kr.Valdemāra ielā 1, 2.stāvs, 220.kab.

www.daugavpils.lv


___Psiholoģisko konsultāciju centrs “Intence” ar Daugavpils pilsētas Domes atbalstu veiksmīgi realizējis projektu

Pārliecināts “ Jā” veselīgam dzīvesveidam un sociālajai atbildībai

 

Projekta gaitā laika posmā no 2016.gada augusta līdz decembra mēnesim tika realizētas divas aktivitātes: (1) Koriģējoši attīstošā skoliņa pirmsskolas vecuma bērniem no sociālā riska ģimenēm un  (2) semināru cikls par tēmu „Panikas lēkmes”. Kopā projekta aktivitātēs piedalījās 22 bērni un 30 pieaugušie.

            Skoliņa tika organizēta Daugavpils pilsētas pirmsskolas vecuma bērniem ar dažāda veida grūtībām – valodas attīstības, uzvedības, saskarsmes, kognitīvo prasmju attīstības grūtības u.c.  Sākotnēji visiem bērniem tika veikti diagnostikas pasākumi ar mērķi noteikt nepieciešamos korekcijas un pilnveides virzienus, savukārt nodarbības tika virzītas uz kognitīvo, runas, fizisko, sociālo, saskarsmes un izziņas prasmju attīstīšanu, izmantojot kreatīvu pieeju un inovatīvas sociāli psiholoģiskas metodikas. Paralēli nodarbībām skoliņā iesaistīto bērnu vecākiem tika sniegta psihologa atgriezeniskā saikne - konsultācijas ar ieteikumiem individuālajam darbam ar bērniem. Šāda savstarpējā sadarbība orientēta uz to, lai palīdzētu novērst konkrētā bērna grūtības un sagatavot bērnu skolai, kā arī pilnveidoja vecāku un bērnu savstarpējās attiecības un vecāku audzināšanas prasmes, veidojot harmonisku un efektīvu vidi bērna attīstībai.

Nodarbībās tika attīstīta smalkā motorika, domāšanas un runas attīstības prasmes, veicināta latviešu valodas apguve, dziedot latviešu dziesmas un mācoties latviešu alfabētu, koriģētas emocionālās un uzvedības grūtības, izmantojot smilšu terapijas tehnikas u.c.

Lai nodrošinātu maksimālu individuālu pieeju katram bērnam, nodarbības norisinājās vienu reizi nedēļā nelielās grupās līdz 5 bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadi, kā arī tika organizētas individuālās nodarbības.

Otrs pasākums, kas norisinājās paralēli šī projekta ietvaros, tika vērsts uz Daugavpils iedzīvotāju garīgās un fiziskās veselības uzlabošanu, organizējot psihoterapeitiskās grupas psihosomatisko traucējumu pacientu atbalstam. Šī mērķa realizēšanai PKC „INTENCE” speciālisti organizēja bezmaksas semināru  ciklu par tēmu „Panikas lēkmes”, semināri tika novadīti 3 grupās, katrā grupā piedalījās  10 dalībnieki.

Semināri balstījās uz psihosomatisko traucējumu korekciju, ļaujot dalībniekiem pazemināt trauksmes radīto jūtīgumu – tendenci koncentrēties uz savām ķermeniskajām sajūtām, pārvērtēt to nozīmību un interpretēt kā veselībai bīstamu, atrast, apzināt un novērst sākotnējo primāro panikas lēkmju iemeslu, lai novērstu recidīva iespējamību, izpētīt ārējās pasaules negatīvi ietekmējošos faktorus. Šo grupu realizēšana palīdzēja pilsētas iedzīvotājiem uzzināt par psihosomatisko traucējumu ārstēšanas metodēm, izmantojot psihoterapiju, iegūt reālu psihoterapeitisku palīdzību bez maksas, iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par veselības nozīmes un psihosomatikas jautājumiem, ka rezultātā dalībnieki izprata panikas lēkmju iemeslus, simptomus, iespējamās vadības pieejas,  kā arī iemācījās praktizēt prāta nomierināšanas, uzmanības novirzīšanas, pareizas elpošanas tehnikas,  ar kuru  palīdzību cilvēks var iemācīsies kontrolēt sevi, savas domas un darbības, tādejādi mazinot panikas lēkmju simptomus un virzoties uz traucējuma pārvarēšanu. Arī tika pilnveidotas speciālistu zināšanas un praktiskās iemaņas darba ar cilvēkiem, kuriem ir psihosomatiska rakstura  grūtības, kā arī paaugstināta projekta dalībnieku spēja uzlabot savu un savu tuvinieku dzīves kvalitāti.

 

Pateicoties projekta dalībnieku pozitīvajām atsauksmēm, saprotam, ka ir izdarīts ļoti vērtīgs darbs, kuru noteikti ir jāturpina! Par turpmākajām aktivitātēm aicinām sekot līdzi mūsu mājas lapā www.intence.lv


--------------------------------------------------------------------------

Noslēdzies projekts “Mākslas un dizaina studija "Fantazētāji"


Decembrī bērnu un jauniešu attīstības centrā "Saules stariņi" noslēdzies projekts” Mākslas un dizaina studija "Fantazētāji", kurš tika organizēts pateicoties līdzfinansējumam no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds".

Projekts deva iespēju 20 Daugavpils un Daugavpils novada bērniem no 3 līdz 9 gadiem t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām no aprīļa mēneša vienu reizi nedēļā apmeklēt studiju "Fantazētāji".

Nodarbībās bērni tika iepazistināti ar zīmēšanas un gleznošanas pamatiem un ar nestandarta mākslas vediem, tādiem kā zīmēšana uz ūdens, zīmēšana uz gaismas molbertiem, zīmēšana ar smiltīm, veidošana no dažādiem materiāliem.

Projekta ietvaros bērni pavadīja savu laiku lietderīgi, uzzīnāja jaunas tehnikas, pielietoja savas zināšanas piedaloties konkursos un izstādēs.

Nodarbību rezultātā bērni varēja nokļūt fantāziju un burvju pasaulē, lietderīgi pavadīja savu laiku, attīstija radošo domāšanu un apgūva inovatīvas ierīces.

-----------------------------------------------------

Biedrība "Darītājiem" veiksmīgi realizēja projektu ”YOUTH POWER BANK”

Skatamies, iedvesmojamies, piepildamies ar enerģiju

Pašvaldības līdzfinansējums no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda šī projekta realizācijai ir 950 eiro.

https://www.youtube.com/watch?v=8EejoaImd48&feature=youtu.be
Video autors: Ivars Utināns

____________________________________________________________________

Veiksmīgi notika starptautiskais ģimenes festivāls ZOOMAIFEST 2016

______________________________________________________________________________

Biedrībai “Latvijai 100” ir piešķirts finansējums

Domes  sēdē deputāti skatīja jautājumu par 2 500 eiro piešķiršanu biedrībai “Latvijai 100” prēmiju izmaksai Latvijas simtgades pieminekļa metu konkursa uzvarētājiem.

Prēmiju fonds bija paredzēts konkursa nolikumā.

Konkursā 1. vieta netika piešķirta. 2. vietā mets “Saules” balva 1 500 eiro, piešķirtas divas 3. vietas metiem “Jāņuguns” un “Akmens”. Šo metu autori saņems pa 1 000 eiro

----------------------------

Izsludināts Sabiedrisko organizāciju projektu

līdzfinansēšanas konkurss

Lai atbalstītu Sabiedrisko organizāciju ilgtspējīgu, uz attīstību orientētu aktivitātīšu realizēšanu Daugavpils pilsētā sociālo problēmu risināšanā, veselības, mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā,  tiek izsludināts Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā 2016.gadam

Sabiedriskajai organizācijai līdz š.g. 1.martam pieteikuma dokumentu oriģinālus jāiesniedz parakstītus papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”. Pieteikumi iesniedzami arī ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv. 

Papildus informācija:

Ingūna Novicka

tālr.: 654 04380,

e-pasts: inguna.novicka@daugavpils.lv

Kr.Valdemāra ielā 1, 2.stāvs, 201.kab.

www.daugavpils.lv

www.facebook.com/daugavpilsdome

Informācija ievietota 2016.gada 3.februārī

-----------------------------------------------------------------------------------------