Jautājumi domei

"Pagājušajā gadā Ziemassvētku noformējumu konkursā ieguvām balvu, vai šogad arī būs izsludināts konkurss     "

Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

20-04-2016

Clean R aicina Daugavpils iedzīvotājus talkot droši un atcerēties par atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu ik dienas


Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" aicina Daugavpils iedzīvotājus aktīvi pieda-līties Lielajā talkā. “Clean R” talkas un Zaļo atkritumu savākšanas akcijas atkritumus izvedīs līdz 25. aprīlim tikai no iepriekš pieteiktām vietām, tādēļ aicina nenovietot at-kritumus pilsētā vietās, kas nav pieteiktas ne akcijas, ne talkas ietvaros.

Talkosim droši!

"Clean R", kura viena no darbības jomām ir teritoriju uzturēšana ikdienā, rosina talciniekiem pienācīgi sagatavoties Lielajai talkai. Teritoriju uzturēšanas departamenta vadītājs Ģirts Bal-trums iesaka neaizmirst par izturīgiem darba cimdiem, kā arī izvēlēties darbam piemērotus apavus un apģērbu. Talkojot mežā, svarīgi ir parūpēties, lai izvēlētais apģērbs būtu slēgts, savukārt darbam ceļa malā ir ieteicams vilkt spilgtas krāsas apģērbu, un vēlams arī izman-tot atstarojošās vestes. Lai sevi nesatraumētu, svarīgi ir pareizi novērtēt atrasto priekšmetu smagumu. Tāpat būtu vēlams aplēst maisu tilpumu un nepārkraut tos. Asu priekšmetu sa-vākšanai ir jāizmanto darbarīki, turklāt šos priekšmetus ir ieteicams neievietot maisos, lai nesaplēstu tos un nesavainotu citus. Talkojot kopā ar ģimeni, ir svarīgi neatstāt bērnus bez uzraudzības un rūpēties par atvašu drošību.

Par atbildīgu atkritumu izmešanu jārūpējas ik dienu

Lai atkritumi nenonāktu apkārtējā vidē – dabā un koplietošanas teritorijās, “Clean R” izpild-direktors Valerijs Stankevičs aicina katru par sevis radītajiem atkritumiem uzņemties atbildī-bu ik dienas.

“Bieži dzirdam apgalvojumu – man nav atkritumu, tomēr tas vienkārši nav iespējams – ik-viens no mums ir atkritumu radītājs, tādēļ katram būtu jāievēro divas būtiskas lietas. Pirm-kārt, protams, atkritumi jāizmet tikai tam paredzētās vietās. Otrkārt, jāparūpējas, lai ikdienā radušies atkritumi tiktu atbilstoši apsaimniekoti, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimnieko-tāju vai ievērojot kopējo atkritumu apsaimniekošanas kārtību īpašumā. Tāpat atkritumi pēc iespējas jāšķiro, savukārt videi kaitīgie un bīstamie jānodod atbilstošai apsaimniekošanai.”

Īpašu uzmanību “Clean R” aicina pievērst tam, lai videi kaitīgie un bīstamie atkritumi neno-nāk kopējā atkritumu plūsmā – iespējas tos nodot atbilstošai apsaimniekošanai paplašinās ik dienu. Šie atkritumi būtu jānogādā tam paredzētās vietās – videi kaitīgo atkritumu savāk-šanas punktos. Daļu šo atkritumu var atstāt tirdzniecības vietās, piemēram, medicīnas atkri-tumus, baterijas, sīko elektrotehniku.

Vairums šo atkritumu tiek radīti ikdienā, piemēram, baterijas, akumulatori, elektriskās un elektroniskās iekārtas, apgaismes iekārtas un luminiscentās spuldzes, kas satur dzīvsudra-bu, sadzīvē radušies medicīnas atkritumi, sadzīvē lietoti ķīmijas līdzekļi un to iepakojums, eļļas un filtri, būvniecības atkritumi, tajā skaitā krāsas, lakas, līmes un šķīdinātāji, automašī-nu riepas u.c.

Par visu atkritumu veidu apsaimniekošanu var interesēties pie sava atkritumu apsaimnieko-tāja.

Par "Clean R"

"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 1300 darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu. Klientu skaits pārsniedz 30 000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkri-tumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīša-na. Kopš 2014. gada "Clean R" ir 100% Latvijas kapitāla kompānija. 2014. gadā uzņēmums strādāja ar 17,8 miljonu apgrozījumu.

Plašāka informācija:

Kaspars Līcītis,

"Clean R" preses sekretārs

Tālrunis: +371 29660003

E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv
Atpakaļ