Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?    "

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Konkursi uz vakantajām vietām

Konkursi uz vakantajām vietām

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS "Daugavpils satiksme" valdes locekļu amatu (pavisam – 2 amati) vietām.

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem akciju turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību.

Amatu pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā);
 • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 2 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par kapitālsabiedrības finanšu vadību;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajai daļai;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • AS „Daugavpils satiksme” attīstības vīziju vismaz 500 vārdu apjomā;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • Izziņa (ne vecāka par 1 mēnesi) par kandidātu no Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistra;
 • Izziņa (ne vecāka par 1 mēnesi) no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par kandidāta nesodāmību;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 3.oktobrim, plkst.17.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „AS „Daugavpils satiksme” valdes locekļu amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

--------------------------------------------------------

Paziņojums par vakanci

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz Īpašuma pārvaldīšanas departamenta jurista amatu uz noteiktu laiku (darbinieka prombūtnes laiku) (turpmāk – Departaments)

Darba raksturs Darbs prasa psihoemocionālu noturību un savaldību, spējas strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, korektu attieksmi pret kolēģiem un apmeklētājiem. Nepieciešams augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis, tā sistemātiska papildināšana un pieredzes apgūšana. Pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana, to papildināšana, prasme argumentēt savu viedokli un risināt juridiskas problēmas.

Galvenie darba pienākumi:

 • atbilstoši Departamenta kompetencei sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, noteikumus, nolikumus, rīkojumus, instrukcijas u.c. juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalīties dokumentu sagatavošanā, saskaņošanā;
  • pašvaldības normatīvo aktu un citu juridisko dokumentu izstrāde Departamenta funkciju ietvaros, tajā skaitā, prasības pieteikumu un paskaidrojumu gatavošana tiesu institūcijām;
  • normatīvo aktu, kas nosaka pašvaldības rīcību ar nekustamo īpašumu, tā pārvaldīšanu,  attīstību un tml. analīze un piemērošana;
  • Departamentā saņemto un sagatavoto dokumentu juridiskā analīze un kontrole atbilstībai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • ievērot Informācijas atklātības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības informācijas apritē, kā arī strādājot ar ierobežotas pieejamības informāciju;
  • juridisku konsultāciju sniegšana Departamenta kompetencē esošajos  jautājumos pašvaldības vadībai un darbiniekiem, informēt par izdotajiem normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem un papildinājumiem;
  • juridisko un fizisko personu iesniegumu izvērtēšana un atbilžu sniegšana Departamenta kompetencē esošo jautājumu ietvaros;
  • iepirkumu veikšana Departamentam noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

 

Prasības pretendentiem/pretendentēm:

 

 • augstākā juridiskā izglītība (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnēs);
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze jurista amatā;
 • prasme sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības, īpaši, administratīvā procesa un publisko tiesību jomā, pašvaldības rīcības ar nekustamo īpašumu, tā pārvaldīšanas un attīstības jomā;
 • prasme izstrādāt juridiskos dokumentus un tiesību aktus;
 • profesionāla attieksme pret darba pienākumiem;
 • spēja analītiski domāt, būt precīzam un atbildīgam darbu izpildē;
  • spējas patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu noteiktā termiņā, noteikt to prioritāti;
  • prasme juridiski argumentēt izdarītos secinājumus un savu viedokli;
  • prezentācijas prasmes un oratora spējas,
  • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja novērst konfliktsituācijas;
  • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, internet explorer;  
  • teicamas latviešu valodas prasmes;
  • izpratne par pašvaldības darbu un procesiem;
   • pieredze darbā valsts/pašvaldības pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību;

 

Darba laiks: pilna darba slodze

 Iesniedzamie dokumenti:

ü  dzīves apraksts (CV)

ü  pieteikuma vēstule

ü  izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

ü  valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams)

ü  citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi (piemēram, atsauksmes no iepriekšējās darba vietas).

Dokumentus slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums Īpašuma pārvaldīšanas departamenta jurista amatam” pretendentiem jāiesniedz Daugavpils pilsētas domē, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5401 Domes informācijas birojā vai pa e-pastu: info@daugavpils.lv līdz 2017.gada 18.septembrim  plkst.17.00.  Tālrunis papildu informācijai: 65404351.