Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Konkursi uz vakantajām vietām

Konkursi uz vakantajām vietām

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens"  izsludina konkursu uz darba aizsardzības inženiera amatu

--------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja amatu

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • darba pieredze vadošā amatā (ne mazāk kā divi gadi);
 • zināšanas un pieredze dokumentu pārvaldībā, normatīvo aktu/lēmumu projektu izstrādē, projektu organizēšanā un vadībā, kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā, pašvaldības pakalpojumu un procesu nodrošināšanā un pilnveidošanā, iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā, iepirkumu organizēšanā, iestādes darba plānošanā, saimniecisku un tehnisku jautājumu risināšanā;
 • orientēšanas sporta politikas jomā;
 • piešķirta sporta klase;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām  (svešvalodu zināšanas uzskatāmas par priekšrocību);
 • uz pretendentu neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā 72.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • sporta nozares, kā arī pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana; 
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus darbam komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, patstāvīgi noteikt prioritātes, augsta atbildības sajūta;
 • prasme argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • izpratne par pašvaldības iestādes pārvaldības principiem, pašvaldības iestādes darba organizāciju un procesiem, pašvaldības iestādes budžeta sagatavošanu, kvalitātes vadības, finanšu vadības, projektu vadības un informācijas tehnoloģiju jautājumiem;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā un vadīt kolektīvu, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, atbildības sajūta un precizitāte;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par sporta jomas attīstību Daugavpilī (uz 2 lpp.);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā 72.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • apliecinājums, ka kandidāts piekrīt viņa personas datu apstrādei;
 • kandidāta piekrišana vai aizliegums Darba likuma 33.35. un 36.pantā noteiktas ziņas, kas ir iegūtas no kandidāta, kā arī kandidāta iesniegtus dokumentus darīt zināmus trešajām personām.

 Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 23. aprīlim, plkst.1600. Sūtot pieteikumu pa pastu norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2018. gada 23. aprīlim, plkst.1600. Vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

-------------------------------------------------------------

CEĻU BŪVINŽENIERIS, profesijas kods 2142 15 – 1 amata vieta

Iestāde/struktūrvienība:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  „Komunālās saimniecības pārvalde” / IELU UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APSAIMNIEKOŠANAS, UZTURĒŠANAS SEKTORS (https://www.daugavpils.lv/lv/204)

Darba vieta:

Daugavpils, Saules iela 5A

Darba laiks:

uz nenoteiktu laiku

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  „Komunālās saimniecības pārvalde” izsludina konkursu uz 1 vienu amata vietu - CEĻU BŪVINŽENIERIS, profesijas kods 2142 15

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība transportbūvju specialitātē;
 • praktiskā darba pieredze autoceļu vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecībā vai uzraudzībā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • prasme brīvi strādāt ar AutoCad vai tā analogu;
 • spēja apkopot un analizēt informāciju, izstrādāt risinājumus, izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus;
 • prasme vadīt automašīnu („B” kategorijas autovadītāja apliecība) nav obligāts;

Precīzākas prasības ir noteikts konkursa nolikumā, kas ir publiski pieejamas: https://www.daugavpils.lv/lv/241

Būtiskākie amata pienākumi:

 • Vadīt projektus un organizēt būvdarbus objektos;
 • Nodrošināt projektu kvalitātes vai būvdarbu objektu auditu programmas izpildi un dokumentēšanu;
 • Ceļu remonta darba plāna sastādīšana;
 • Darba veikšanas projektu izstrādāšana (būvniecības tehnoloģija, detalizētie grafiki un tml.);
 • Veikt darbu izpildes kontroli, kvalitātes pārbaudi ar mērierīcēm un izpilddokumentācijas noformēšanu;
 • Projekta rasējumu un specifikāciju analīze;
 • Tāmju sastādīšana un pārbaude;
 • Shēmu un izpildrasējumu izstrādāšana;
 • Veikt nestspējas mērījumus ar krītošā svara deflektometru būvobjektos un autoceļu tīklā;
 • Veikt nestspējas rādītāju aprēķinus un iegūto datu apkopošanu.
 • Sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.
 • Kontrolēt būvju izpilddokumentāciju un būvdarbu izpildi būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus.
 • Pārzināt būvju ekspluatāciju, organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos.
 • Pārzināt celtniecības materiālu tehnoloģiju un pārzināt būvdarbu vadīšanu, vadīt būvdarbus.
 • Pārbaudīt būvprojektu dokumentāciju.

Amats klasificēts 20. saimes II līmenī (9. mēnešalgas grupa) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteiktajiem ierobežojumiem.

Mēnešalga bruto līdz EUR 850.00

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kas sagatavotas ievērojot konkursa nolikumu nosūtīt pa pastu vai elektroniski vai iesniegt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē  „Komunālās saimniecības pārvalde” līdz 2018.gada 07.maijam plkst. 17.00. Adrese: Daugavpils, Saules iela 5A, 221. kabinets, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv. Tālrunis par konkursa nolikumu 65476324 (Evita Žuromska), par darba pienākumiem 65476323 (Artūrs Džeriņš).

NOLIKUMS