Jautājumi domei

"Kad uzbūvēs autostāvvietu pie Bērnu veselības centra? Aigars Krūmiņš"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sabiedriskā kārtība »

Sabiedriskā kārtība »

 

    Daugavpils Pašvaldības Policija

 

 

 

Pašvaldības policijas darbības virzieni:  

  • Likumpārkāpumu profilakse;
  • Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību;
  • Kontrole par to, kā tiek izpildīti pilsētas domes lēmumi un noteikumi;
  • Savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;
  • Palīdzības sniegšana valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu;
  • Gadījumos, kad tiek saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu, pieņemt mērus tā novēršanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas struktūra 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Kontaktinformācija

Dežūrdaļa

654 21500

  Muzeja iela 6, Daugavpils, LV - 5401

Policijas priekšnieks

654 21711

Policijas vadība

654 23123

Iesniegumi, sūdzības

654 21500

Iedzīvotāju pieņemšana

654 21500

Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 1600 līdz plkst. 1700, izņemot svētku dienas.

Policijas priekšnieks pieņem apmeklētājus katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst. 1600 līdz plkst. 1700, izņemot svētku dienas (iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 654 21500 vai Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā Muzeja ielā 6, Daugavpilī).

Iesniegumi tiek pieņemti darba dienās no plkst. 0830 līdz plkst. 1700

E-pasts

police@daugavpils.lv

Adrese internetā

http://www.police.daugavpils.lv/

 

 

A T S K A I T E

par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu

no 20.03.2017.  līdz 26.03.2017.

Ziņas par paveikto darbu ( galvenie darba rādītāji )

Rezultāti(skaits)

1.Profilaktējamās personas:

 

Personu skaits, kurām izteikti mutvārdu aizrādījumi

60

2.Profilaktiskais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem:

 

2.1.Nepilngadīgie  likumpārkāpēji, individuālais darbs ar nepilngadīgajiem un to ģimenēm

33

2.2.Profilaktiskais darbs nepilngadīgo jautājumos un veiktie pasākumi (mācību, atpūtas u.c. vietās)

5

3.Personas, kuras nogādātas uz detoksikācijas palātu

58

3.1. Personas, kuras nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki

33

3.2. Personas, kuras nogādāja Valsts policijas darbinieki

15

3.3. Personas, kuras nogādāja ātrās palīdzības darbinieki

3

3.4. Personas, kuras nogādāja slimnīcas darbinieki

7

3.5. Personas, kuras nogādāja citu iestāžu darbinieki

0

4.Personas, kuras nodotas ātrai medicīniskai palīdzībai, slimnīcām, poliklīnikām

2

5.Aizturētas personas par noziegumu izdarīšanu (nodotas valsts policijai)

1

6.Aizturētas personas, kuras atrodas meklēšanā

0

7.Videonovērošanākonstatētie notikum, izsaukumi, kuri nodoti Valsts policijai

8

8. Aizturētas personas un nodotas citām iestādēm (t.sk. ceļu  satiksmes negadījumi)

2

9.Sastādīti administratīvie protokoli kopā un no tiem:

185

9.1.Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem

10

9.2.Par LAPK 42.1., p.  pārkāpumiem

17

9.3.Par LAPK 75. pārkāpumiem

14

9.4.Par LAPK 167. p. pārkāpumiem

11

9.5.Par LAPK 171. p. pārkāpumiem

70

9.6.Par CSN Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

42

9.7. Par pārējiem LAPK pārkāpumiem

21

10. Sauktas pie atbildības personas, par Daugavpils domes lēm., noteikumu pārkāpumiem

10

10.1.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi zaļajā zonā, pludmalēs

0

10.2.Piefiksētie dzīvnieku turēšanas noteikumu (LAPK 106. p., LAPK 108. p.) pārkāpumi

4

11.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi pašvaldības autostāvvietās

6

12. Uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

24

13. Uzliktie naudas sodi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pieņemtiem lēmumiem (Euro)

8220

14.Pieņemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi par administratīvajiem pārkāpumiem

181

15. Darbs ar pilsētas iedzīvotājiem:

 

15.1. Izskatītie iedzīvotāju iesniegumi

68

15.2. Iedzīvotāji, kuri pieņemti pieņemšanas dienās

44

16.Apsargājamo objektu skaits

2

17.Dažādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm

0

18.Kārtības nodrošināšanas, uzturēšanas pasākumi, vietas

1

18.1.Nostrādātās stundas masu pasākumu laikā

15

19.Nodotās lietas izskatīšanai pēc piederības uz citām iestādēm:

 

19.1.Tiesai

1

19.2.Valsts policijai nodaotās lietas (dokumenti)

3

19.3.Valsts policijai nodoti videomateriāli (pēc Valsts policijas pieprasījuma)

7

19.4.Citām iestādēm

8

20.Administratīvie pārkāpumi kopā:

185

  


Adrese  internetā  http://www.vp.gov.lv/?sadala=459e-pasts: lietvediba@latgale.vp.gov.lv  Latgales reģiona pārvaldes kontaktinformācijaLatvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde
                                 Iecirkņu inspektoru kontaktinformācija un pieņemšanas laikiAdrese: Komandanta iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65403220, fakss 65403250,