Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?    "

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sabiedriskā kārtība »

Sabiedriskā kārtība »

 

    Daugavpils Pašvaldības Policija

 

 

 

Pašvaldības policijas darbības virzieni:  

  • Likumpārkāpumu profilakse;
  • Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību;
  • Kontrole par to, kā tiek izpildīti pilsētas domes lēmumi un noteikumi;
  • Savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;
  • Palīdzības sniegšana valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu;
  • Gadījumos, kad tiek saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu, pieņemt mērus tā novēršanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas struktūra 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Kontaktinformācija

Dežūrdaļa

654 21500

  Muzeja iela 6, Daugavpils, LV - 5401

Policijas priekšnieks

654 21711

Policijas vadība

654 23123

Iesniegumi, sūdzības

654 21500

Iedzīvotāju pieņemšana

654 21500

Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 1600 līdz plkst. 1700, izņemot svētku dienas.

Policijas priekšnieks pieņem apmeklētājus katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst. 1600 līdz plkst. 1700, izņemot svētku dienas (iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 654 21500 vai Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā Muzeja ielā 6, Daugavpilī).

Iesniegumi tiek pieņemti darba dienās no plkst. 0830 līdz plkst. 1700

E-pasts

police@daugavpils.lv

Adrese internetā

http://www.police.daugavpils.lv/ 

A T S K A I T E

par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu

no 11.09.2017.  līdz 17.09.2017.

Ziņas par paveikto darbu ( galvenie darba rādītāji )

Rezultāti(skaits)

1.Profilaktējamās personas:

 

Personu skaits, kurām izteikti mutvārdu aizrādījumi

74

2.Profilaktiskais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem:

 

2.1.Nepilngadīgie  likumpārkāpēji, individuālais darbs ar nepilngadīgajiem un to ģimenēm

32

2.2.Profilaktiskais darbs nepilngadīgo jautājumos un veiktie pasākumi (mācību, atpūtas u.c. vietās)

12

3.Personas, kuras nogādātas uz detoksikācijas palātu

78

3.1. Personas, kuras nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki

36

3.2. Personas, kuras nogādāja Valsts policijas darbinieki

30

3.3. Personas, kuras nogādāja ātrās palīdzības darbinieki

5

3.4. Personas, kuras nogādāja slimnīcas darbinieki

6

3.5. Personas, kuras nogādāja citu iestāžu darbinieki

1

4.Personas, kuras nodotas ātrai medicīniskai palīdzībai, slimnīcām, poliklīnikām

37

5.Aizturētas personas par noziegumu izdarīšanu (nodotas valsts policijai)

1

6.Aizturētas personas, kuras atrodas meklēšanā

1

7.Videonovērošanā konstatētie notikumi, izsaukumi, kuri nodoti Valsts policijai

8

8. Aizturētas personas un nodotas citām iestādēm (t.sk. ceļu  satiksmes negadījumi)

6

9.Sastādīti administratīvie protokoli kopā un no tiem:

105

9.1.Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem

6

9.2.Par LAPK 42.1, p. pirmās daļas pārkāpumiem

2

9.3.Par LAPK 42.1, p. ceturtās daļas pārkāpumiem

3

9.4.Par LAPK 75. pārkāpumiem

1

9.5.Par LAPK 167. p. pārkāpumiem

4

9.6.Par LAPK 171. p. pirmās daļas pārkāpumiem

14

9.7.Par LAPK 171. p. otrās daļas pārkāpumiem

16

9.8.Par CSN Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

45

9.9. Par pārējiem LAPK pārkāpumiem

14

10. Sauktas pie atbildības personas, par Daugavpils domes lēm., noteikumu pārkāpumiem

6

10.1.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi zaļajā zonā, pludmalēs

3

10.2.Piefiksētie dzīvnieku turēšanas noteikumu (LAPK 106. p., LAPK 108. p.) pārkāpumi

0

11. Uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

9

12. Uzliktie naudas sodi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pieņemtiem lēmumiem (Euro)

4767

13.Pieņemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi par administratīvajiem pārkāpumiem

173

14. Darbs ar pilsētas iedzīvotājiem:

 

14.1. Izskatītie iedzīvotāju iesniegumi

93

14.2. Iedzīvotāji, kuri pieņemti pieņemšanas dienās

28

15.Apsargājamo objektu skaits

2

16.Dažādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm

1

17.Kārtības nodrošināšanas, uzturēšanas pasākumi, vietas

1

17.1.Nostrādātās stundas masu pasākumu laikā

78

18.Nodotās lietas izskatīšanai pēc piederības uz citām iestādēm:

 

18.1.Tiesai

1

18.2.Valsts policijai nodaotās lietas (dokumenti)

5

18.3.Valsts policijai nodoti videomateriāli (pēc Valsts policijas pieprasījuma)

3

18.4.Citām iestādēm

9

                                Iecirkņu inspektoru kontaktinformācija un pieņemšanas laikiAdrese: Komandanta iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65403220, fakss 65403250,        Adrese  internetā  http://www.vp.gov.lv/?sadala=459e-pasts: lietvediba@latgale.vp.gov.lv  Latgales reģiona pārvaldes kontaktinformācijaLatvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde