Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sabiedriskā kārtība »

Sabiedriskā kārtība »

 

    Daugavpils Pašvaldības Policija

 

 

 

Pašvaldības policijas darbības virzieni:  

  • Likumpārkāpumu profilakse;
  • Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību;
  • Kontrole par to, kā tiek izpildīti pilsētas domes lēmumi un noteikumi;
  • Savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;
  • Palīdzības sniegšana valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu;
  • Gadījumos, kad tiek saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu, pieņemt mērus tā novēršanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas struktūra 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Kontaktinformācija

Dežūrdaļa

654 21500

  Muzeja iela 6, Daugavpils, LV - 5401

Policijas priekšnieks

654 21711

Policijas vadība

654 23123

Iesniegumi, sūdzības

654 21500

Iedzīvotāju pieņemšana

654 21500

Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 1600 līdz plkst. 1700, izņemot svētku dienas.

Policijas priekšnieks pieņem apmeklētājus katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst. 1600 līdz plkst. 1700, izņemot svētku dienas (iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 654 21500 vai Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā Muzeja ielā 6, Daugavpilī).

Iesniegumi tiek pieņemti darba dienās no plkst. 0830 līdz plkst. 1700

E-pasts

police@daugavpils.lv

Adrese internetā

http://www.police.daugavpils.lv/  
A T S K A I T E

par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu

no 15.05.2017.  līdz 21.05.2017.

Ziņas par paveikto darbu ( galvenie darba rādītāji )

Rezultāti(skaits)

1.Profilaktējamās personas:

 

Personu skaits, kurām izteikti mutvārdu aizrādījumi

40

2.Profilaktiskais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem:

 

2.1.Nepilngadīgie  likumpārkāpēji, individuālais darbs ar nepilngadīgajiem un to ģimenēm

44

2.2.Profilaktiskais darbs nepilngadīgo jautājumos un veiktie pasākumi (mācību, atpūtas u.c. vietās)

1

3.Personas, kuras nogādātas uz detoksikācijas palātu

96

3.1. Personas, kuras nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki

51

3.2. Personas, kuras nogādāja Valsts policijas darbinieki

29

3.3. Personas, kuras nogādāja ātrās palīdzības darbinieki

4

3.4. Personas, kuras nogādāja slimnīcas darbinieki

12

3.5. Personas, kuras nogādāja citu iestāžu darbinieki

0

4.Personas, kuras nodotas ātrai medicīniskai palīdzībai, slimnīcām, poliklīnikām

5

5.Aizturētas personas par noziegumu izdarīšanu (nodotas valsts policijai)

2

6.Aizturētas personas, kuras atrodas meklēšanā

3

7.Videonovērošanākonstatētie notikum, izsaukumi, kuri nodoti Valsts policijai

2

8. Aizturētas personas un nodotas citām iestādēm (t.sk. ceļu  satiksmes negadījumi)

1

9.Sastādīti administratīvie protokoli kopā un no tiem:

184

9.1.Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem

19

9.2.Par LAPK 42.1., p.  pārkāpumiem

13

9.3.Par LAPK 75. pārkāpumiem

6

9.4.Par LAPK 167. p. pārkāpumiem

9

9.5.Par LAPK 171. p. pārkāpumiem

64

9.6.Par CSN Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

48

9.7. Par pārējiem LAPK pārkāpumiem

25

10. Sauktas pie atbildības personas, par Daugavpils domes lēm., noteikumu pārkāpumiem

19

10.1.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi zaļajā zonā, pludmalēs

5

10.2.Piefiksētie dzīvnieku turēšanas noteikumu (LAPK 106. p., LAPK 108. p.) pārkāpumi

3

11.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi pašvaldības autostāvvietās

4

12. Uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

14

13. Uzliktie naudas sodi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pieņemtiem lēmumiem (Euro)

7521

14.Pieņemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi par administratīvajiem pārkāpumiem

220

15. Darbs ar pilsētas iedzīvotājiem:

 

15.1. Izskatītie iedzīvotāju iesniegumi

80

15.2. Iedzīvotāji, kuri pieņemti pieņemšanas dienās

60

16.Apsargājamo objektu skaits

2

17.Dažādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm

0

18.Kārtības nodrošināšanas, uzturēšanas pasākumi, vietas

2

18.1.Nostrādātās stundas masu pasākumu laikā

221

19.Nodotās lietas izskatīšanai pēc piederības uz citām iestādēm:

 

19.1.Tiesai

1

19.2.Valsts policijai nodotās lietas (dokumenti)

0

19.3.Valsts policijai nodoti videomateriāli (pēc Valsts policijas pieprasījuma)

11

19.4.Citām iestādēm

9

20.Administratīvie pārkāpumi kopā:

184

Adrese  internetā  http://www.vp.gov.lv/?sadala=459e-pasts: lietvediba@latgale.vp.gov.lv  Latgales reģiona pārvaldes kontaktinformācijaLatvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde     

                              Iecirkņu inspektoru kontaktinformācija un pieņemšanas laikiAdrese: Komandanta iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65403220, fakss 65403250,