Jautājumi domei

"Pagājušajā gadā Ziemassvētku noformējumu konkursā ieguvām balvu, vai šogad arī būs izsludināts konkurss     "

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sociālā joma »

Sociālā joma »

 

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka sākot ar 2016.gada 11.jūlijuSociālās palīdzības nodaļa un Sociālo pakalpojumu nodaļa pieņems klientus pēc šāda garafika:

Pirmdienās    no 8.00 līdz 17.45

Otrdienās      no 8.00 līdz 16.45

Trešdienās    no 8.00 līdz 17.45

Ceturtdienās no 8.00 līdz 16.45

Piektdienās   no 8.00 līdz 14.00

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde ir Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas teritorijā.

Sociālo lietu pārvalde īsteno Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Daugavpils pilsētas domes normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus personām, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Daugavpils pilsētas teritorijā, kā arī citām personām, kuras atbilst spēkā esošās likumdošanas prasībām.

 NOLIKUMS

 SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES STRUKTŪRA

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU

Klientu iesniegumu par sociālo palīdzību izskatīšana

PABALSTI

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.7 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības"

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" 

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" 

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013 saistošie noteikumi Nr.42 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"    

 Sociālo pakalpojumu sniegšanas process

Sociālos pakalpojumus sniedz

3 SLP nodaļas:

un 8  SLP struktūrvienības:

Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013.g. lēmums Nr.491. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenas

Nr.

p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

1.

Klienta aprūpe mājās

1 stunda

3,14

2.

Uzturēšanās Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem citu pašvaldības klientiem

1 diena

9,27

3.

Uzturēšanās Ģimenes atbalsta centrā/patversmē citu pašvaldību klientiem

1 diena

6,10

4.

Uzturēšanās Nakts patversmē citu pašvaldību klientiem

1 nakts

3,69

  5.

Uzturēšanās Sociālajā patversmē uz 1 gultas vietu

1 diena

2,26

6.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra kafėjnīcas telpas noma

1 stunda

1,48

7.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra aktu zāles noma

1 stunda

2,16

8.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra konferences zāles noma

1 stunda

1,31

9.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Daugavpils pašvaldības klientiem līdzdalības maksājums

1 diena

1,00

10.

Līdzdalības maksājums par veļas mazgāšanu Sociālajā mājā

1 reize

0,15

11.

Līdzdalības maksājums par dušas pakalpojuma izmantošanu Sociālajā mājā

1 reize

0,45

12.

Līdzdalības maksājums par gultas vietu Sociālajā patversmē

1 diena

0,60

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES REKVIZĪTI NORĒĶINIEM:

Reģ. Nr. 90001998587 
Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401 
AS Citadele Banka, kods PARXLV22 
n/k LV48PARX0000850062606


AS SWEDBANK, kods HABALV22 
n/k LV69HABA0001402041250 
Sub.konts ziedojumiem un dāvinājumiem: 30122006000 

E-pasts: soclp@soclp.lv 
Konsultants 654 40926
Tālr.: 654 23700
Fakss: 654 40930