Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sociālā joma »

Sociālā joma »

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauts Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā. Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.
 NOLIKUMS

 SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 

 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU

PAR IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJĀM

 

PABALSTI

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos"

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"   

Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:

1.Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektori:

2. Sociālo pakalpojumu sniedzēji:

2017.gada 14.decembra Daugavpilsētas domes lēmums Nr.686 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  maksas pakalpojuma cenrādi "

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenas

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

1. Sociālie pakalpojumi:

   

 1.1. aprūpe mājās

1 stunda

3,14

 1.2. uzturēšanās Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta  īstenošanā)

1 diena

13,60

 1.3. Dienas aprūpes centra “Saskarsme” apmeklēšana (citu pašvaldību klientiem)

1 diena

1,00

 1.4. uzturēšanās Ģimenes atbalsta centrā/patversmē (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta īstenošanā)

1 diennakts

8,94

 1.5. uzturēšanās Nakts patversmē (citu pašvaldību klientiem)

1 diennakts

3,69

 1.6. uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta)

1 diennakts

2,26

 1.7. uzturēšanās grupu dzīvoklī  (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta īstenošanā)

1 diennakts

9,39

 2. Klientu līdzmaksājumi:

   

 2.1. Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

1 diena

1,00 

 2.2. veļas mazgāšanas pakalpojums Sociālajā mājā

1 reize

0,15

 2.3. dušas izmantošana Sociālajā mājā

1 reize

0,45

 2.4. līdzdalības maksājums par gultasvietu Sociālajā patversmē

1 diennakts

0,60

 3. Nomas objekti (gadījumos, ja tie tiek iznomāti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai):

   

 3.1. Dienas centra “Saskarsme” kafejnīcas telpas

1 stunda

1,48

 3.2. Dienas centra “Saskarsme” aktu zāle

1 stunda

2,16

 3.3. Dienas centra “Saskarsme” konferenču zāle

1 stunda

1,31

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE SOCIĀLAIS DIENESTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS

www.socd.lv

 REKVIZĪTI NORĒĶINIEM:

Reģ. Nr. 90001998587 
Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401 
AS Citadele Banka, kods PARXLV22 
n/k LV48PARX0000850062606


AS SWEDBANK, kods HABALV22 
n/k LV69HABA0001402041250 
Sub.konts ziedojumiem un dāvinājumiem: 30122006000 

E-pasts: socd@socd.lv

Klientu apkalpošanas centrs atrodas  Lāčplēša ielā 39,

Konsultants 654 49907, 654 49908
Tālr.: 654 23700
Fakss: 654 40930