Jautājumi domei

"Ar ko slēgt līgumu par atkritumu izvešanu privātajā sektorā, jo konkursā uzvarēja jauna firma, bet tā nav vēl sākusi daru?"

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Finanu nodaļa

Finanšu nodaļa

Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2010. gada pārskats

Kontaktpersonas un  kontakttālruņi

Saistošie noteikumi Nr.5.Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā.

Finanšu nodaļas nolikums


FINANŠU NODAĻA
Grāmatvedība

1.      Pamatfunkcijas:

1.1. Organizē un nodrošina pareizu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", MK noteikumiem, atbilstoši LR FM noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai un atsevišķiem norādījumiem.

1.2. Veic Daugavpils pilsētas budžetā iemaksāto nodokļu un citu ieņēmumu uzskaiti pa atsevišķiem ieņēmumu veidiem un izdevumu uzskaiti pa  ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.3. Sniedz metodiskos norādījumus pašvaldības budžeta iestādēm par grāmatvedības uzskaiti, pārskatu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību.

1.4. Veic saņemto aizdevumu un aizņēmumu uzskaiti, veic līgumos paredzēto maksājumu savlaicīgu dzēšanu.

1.5. Veic pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu, īpašuma uzskaiti.

1.6. Pieņem Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu kases un faktisko izdevumu pārskatus (periodiskos un gada), bilances.

1.7. Sastāda pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta mēneša un gada kopsavilkuma pārskatus ar pielikumiem atbilstoši Finansu ministrijas Valsts kases izdotajiem normatīvajiem dokumentiem un iesniedz Valsts kasē noteiktajos termiņos.

1.8. Pieņem pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvedības pārskatus, pārbauda, apkopo un sagatavo pašvaldības saimnieciskā gada pārskatu izskatīšanai pastāvīgajā finansu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē.

1.9. Sagatavo  budžeta izpildes gada finansu pārskatu zverinātā revidenta pārbaudei un iesniedz Valsts kontrolē un Valsts kasē.


FINANŠU NODAĻA
Norēķinu centrs

1.     Pamatfunkcijas:

1.1.     Veic visu pašvaldības budžeta iestāžu pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu koncentrāciju ar mērķi nodrošināt iespējami racionālu to izlietošanu. Atver iestāžu pamatbudžeta un speciālā budžeta kontus, reģistrē tos kā Daugavpils domes norēķinu centra klientus.

1.2.     Veic Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm budžeta asignējumu un kases izdevumu uzskaiti. Izsniedz iestādēm līdzekļus kontu atlikumu robežās, saskaņā ar apstiprinātām pamata un speciālā budžeta tāmēm bezskaidras naudas pārskaitījumu veidā, kā arī izmaksājot skaidru naudu.

1.3.     Sniedz informāciju pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem - NC klientiem par viņu kontu stāvokli.

 


FINANŠU NODAĻA
Budžeta daļa

1.      Pamatfunkcijas:

1.1.     Izstrādā pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta projektus saimnieciskajam gadam un iesniedz tos izskatīšanai pastāvīgajai finanšu komitejai un pilsētas domei.

1.2.     Pilsētas domes apstiprinātā budžeta ietvaros kontrolē līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši budžeta asignējumiem un apstiprinātajām budžeta tāmēm; gadījumos, kad konstatēta nelikumīga līdzekļu izlietošana, pārtrauc pašvaldības institūcijas finansēšanu.

1.3.     Seko pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitai un informē par to domes vadību un pastāvīgo finanšu komiteju, prognozē budžeta izpildi.

1.4.     Gatavo lēmumu, rīkojumu un noteikumu projektus izskatīšanai pastāvīgajā finanšu komitejā par grozījumiem budžetā, kā arī par citiem ar pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu saistītiem jautājumiem.

1.5.      Sastāda pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta mēneša un gada kopsavilkumu pārskatus ar pielikumiem atbilstoši Finanšu ministrijas Valsts kases izdotajiem normatīvajiem dokumentiem un iesniedz Valsts kasē noteiktajos termiņos.

1.6.     Sagatavo nepieciešamos dokumentus pašvaldības aizņēmumu, galvojumu saņemšanai.